දුක ඇන්ඩ් සතුට

0 comments
දවස් 5 යි පැය 9 කට පස්සේ  හිතේ තිබ්බ අහිංසක බලාපොරොත්තුවක් ඉෂ්ට වුනා....කියාගන්න බැරි තරම් සතුටුයි.එත් එක අතකින් දුකයි.......  

Post a Comment