කැමරා විස්තර පළමු කොටස.(Nikon සහ Canon DSLR කැමරා පිලිබඳ විස්තර)

2 comments
මූලාශ්‍ර:                                               මේ දින වල DSLR කැමරා පිලිබඳ ගොඩක් දෙනෙක් උනන්දුයි නේ.ඒ අයට පුළුවන් මෙතනින් Nikon සහ Canon කියන ලෝකයේ වැඩිපුරම චායාරූපශිල්පීන් අතර ප්‍රචලිත වැඩිම පිළිගැනීමක් සහ ගුණාත්මක බවකින් යුතු කැමරා පිලිබඳ විස්තර බලාගන්න.අද මුලින්ම Nikon කැමරා ගැන මූලික තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නම්.
D3200
DX Format/24.2 Megapixels

Read More....
   
        D3000
    DX Format/10.2 Megapixels

Read More....
D3100
DX Format/14.2 Megapixels

Read More....
D5000
DX Format/12.3 Megapixels

Read More....
D5200
DX Format/24.1 Megapixels

Read More....
D5100
DX Format/16.2 Megapixels

Read More....
D7100
DX Format/24.1 Megapixels

Read More....
D90
DX Format/12.3 Megapixels

Read More....
D7000
DX Format/16.2 Megapixels

Read More....

              
D300s
DX Format/12.3 Megapixels
Read More....
D800/D800E
FX Format/36.3 Megapixels
Read More....

D600
FX Format/24.3 Megapixels

Read More....


D4
FX Format/16.2 Megapixels

Read More....
D3x
FX Format/24.5 Megapixels

Read More....
D3s
FX Format/12.1 megapixels

Read More....


2 comments:

  1. Replies
    1. ස්තුතියි සහෝදරයා...ලිපිය තව විස්තර ඇතුව සංස්කරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

      Delete