ගී තනු 16 :හන්තානට පායන හඳ-අමරසිරි පීරිස් මහත්මයා

0 comments

ගායනය : අමරසිරි පීරිස් මහත්මයා

හන්තානට පායන හඳ
ලස්සනයි ද කියන්න..
මා නොදකින ඒ පුර හඳ
ඔබට හැකිය දකින්න..//

අඳුරු ලලා වහිනා කල
සරසවි බිම තෙමෙන්න..//
කුඩේ යටින් ඔබ යන කල
එපා තනිය දැනෙන්න..

ලතා මඩුළු අත වනාවි
එපා අහක බලන්න..//
මා ගැන මතකය ගුලි කර
මහවැලියට දමන්න...

හන්තානට පායන හඳ..Post a Comment