මැරිලා ඉපදුන ජනක

0 comments
මෑත කාලයේ සෑහෙන ආන්දෝලනයකට ලක්වුණ ගායකක් තමයි  ජනක ක්‍රිශාන්ත කියන්නේ.මේ තියෙන්නේ ඔහු සජීවීව ගායනා කරපු ගීත  කීපයක්.ඔබත් අසා  රසවිදින්න.  


Post a Comment