අලුත් විදියට presentation කරන්න පට්ටම tool එකක්......

0 comments

presentation එකක් කිව්වොත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මතක් වෙන්නේ MS-Powerpoint…….එත් ඊට වැඩ ගොඩක් creative විදියට ප්රෙසෙන්තතිඔන් කරන්න පුලුවන් tool එකක් ගැන තමයි ඔයලද කියල දෙන්න හදන්නේ .......හැමදාම Powerpoint වලින් presentation කරන එකේ පොඩ්ඩක් මේක බලල ඉන්න මම හිතනවා ඔයාලට මේක මාරම useful වෙයි කියල
software එකේ නම PERZI මේ සොෆ්ට්වරේ එක 30 days free දෙනවා......time reset එකෙන් අපිට හැමදාටම මේක use කරන්න පුළුවන්........
perze1 perze2 
perze3
මෙතනින් perzi home page එකට යන්න......
හැමදාටම use කරන්න මෙතනින් software එක ගන්න


Post a Comment