ගී තනු 5:කුමාරියක් වගේ ඔබට රුව දීලා ඇත-ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

0 comments
ගායනය:ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන


කුමාරියක් වගේ ඔබට රුව දීලා ඇත
සිනා බිඳක් මට දෙන්නට හිත දීලා නැත //
ඔබ සිනාසෙන්න නැහැ දන්නේ
පියාඹන්න සැරසෙන්නේ
අහංකාර බැල්ම කොයින්දෝ...

ඇල ඉවුරේ - ගුරු පාරේ 
වැට අයිනේ - අඩි පාරේ
මා දැකලා - හැම වාරේ 
හා හා ඇයි රවන්නේ මා දිහාද
පෙම් කරන්න අපි එපාද දැන්

කුමාරියක් වගේ......

ඈත තියා - දුටු වෙලේ
අහක බලා - යන තාලේ
තාම දුරයි - මගෙ කාලේ
හා හා තරහගන්නේ පව් නොවේද 
ඇයි රවන්නේ අපි එපාද දැන්

කුමාරියක් වගේ......Post a Comment