ගී තනු15:ඇහි දාර මත දුක -සේනානායක වේරලියද්ද

0 comments

ගායනය :සේනානායක වේරලියද්ද
ඇහි දාර මත දුක දෝරේ ගැලුවට නෑ  ඔබ එන්නේ....
හිත වද දේවි ඔබ ඉල්ලලා ......ඔබ ඉල්ලලා ........// 

කවියාක් වාගේ ජීවාත් වෙන්න තාලේ ගෙනවිත් දෙන්න
පදවැල් එළිවැටේ ලඟම නතර වෙලා.....//
ආදරේ නමෙන් මියැදෙන්න හැදුවත් ...
දුකමයි සෙතක් වෙන්නේ නෑ හිත පිළිගන්නෙම නෑ....

ඇහි දාර මත දුක දෝරේ ගැලුවට .......

හිතුවාත් ගලන ගඟසේ  ඉන්න බාදා අතරලා
ගලන ආදර කතරේදී හිඳිලා ගියා .....//
ආදරේ නමෙන් මියැදෙන්න හැදුවත් ...
දුකමයි සෙතක් වෙන්නේ නෑ හිත පිළිගන්නෙම නෑ....

ඇහි දාර මත දුක දෝරේ ගැලුවට .......//


Post a Comment