ගී තනු 2 :ආකාස ගඟේ -කසුන් කල්හාර

0 comments
ගායනය : කසුන් කල්හාර
පද රචනය : හිමාලි ලියනගේ
සංගීතය : රාජ්ආකාස ගඟේ වලාවේ වෙලී
සීමාව සොයා සිසාරා ඇදී
එමි ආදරේ සිත සාදමී
මුදු හාදු දී හද ගිනි නිවමී
සුළඟ හෙමිහිට හැමුවාවේ
කොහෙද ඇය මට කිව්වාවේ
පෑයූව සඳේ ආකාසේ රැඳී
ඈ වාගේ දිලී රිදවයි නුඹ හිනැහී

ඈ ඉන්නා සිහි මැදුරේ
ලා අඳුරේ මේ යාමේ
පාවීදෝ ගී රාවේ
ඒදාහි සන්තාපේ
ඒ හඬනා හඬ දෝ ඇයගේ
දෑසේම පායා රෑ සීන ගේනා
ඈ කෝ සොයා දැවෙමී
පෑයූව සඳේ ආකාසේ රැඳී
ඈ වාගේ දිලී රිදවයි නුඹ හිනැහී

රෑ බෝවී ආවාවේ 
දී දුක දී හේමන්තේ
නෑ එන්නේ මල් වාරේ
සරසාලා ඈ හිසකේ
ඈ මතකේ සුසුමේ සිරවේ
දෑසේම පායා රෑ හීන ගේනා
ඈ කෝ සොයා දැවෙමී
පෑයූව සඳේ ආකාසේ රැඳී
ඈ වාගේ දිලී රිදවයි නුඹ හිනැහී

ආකාස ගඟේ........


Post a Comment