ගී තනු 3:කවුරුද පාවී පාවී තුරුළු උනා -මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි

0 comments

ගායනය : මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි

 

 

 

කව්රුද පාවී පාවී තුරුළු උනා

ආදර හැඟුමින් ආරාධනා

මා හද පිබිදී පිබිදී අවදි වුනා

සිහිනෙන් මල් පිපුනා

 

මා නෙතේ සැතපිලා

මා පතා නැවතිලා //

ලැගුම් සොයාලා

ඉන්න සැනහී ආරාධනා

 

ආවෙමි සැරිසරා

මා ඔබේ දිවි තුරා//

පැතුම් පතලා

ඉන්න සැමද ආයාචනා

 

 Post a Comment