සිංහල Fonts රැසක්...

2 comments
ඔන්න තවත් තෑග්ගක්.තෑග්ගක් කිව්වට ඉතින් තෑග්ගෙන් තෑග්ග උතුම් තෑග්ග කියල තමයි මේ ටික දෙන්නේ.සිංහල fonts හොයන අපේ යාළුවන්ට ඔන්න මම එකතු කරගත්ත සේරම ටික.
මේවගේ නිර්මාණ කරුවන්ට පින් දෙන ගමන් ඒවා ටික බාගන්නකො.
2 comments: