ගී තනු 8:ඇයි මස්සිනේ පෙම් කලේ අපි එක මලට - එඩ්වඩ් ජයකොඩි සමග සුනිල් එදිරිසිංහ

0 comments

 

ගායනය : එඩ්වඩ් ජයකොඩි සමග සුනිල් එදිරිසිංහ

 

 


පලංචියේ ලී ඉරුවේ අපි එකට
 මල් පැන් පොදක් රහ බැලුවේ අපි ‍එකට
 එක වාඩියේ කල් ඇරියෙත් හිත හොදට
 ඇයි මස්සිනේ පෙම් කලේ අපි එක මලට

 

 විරසක වී රුපුන් ලෙස යුද වදින්නද
 කුළුදුල් පෙම මෙයයි ඉන් අත් ‍මිදෙන්නද..
පෙම්දම් නිසා මිතුදම් සිඳ දමන්නද..
හොදහිත නු‍ඹෙ තරම් ලොවකින් ලබන්නද..

 

පලංචියේ...//

 

දොඩමලු කතා නැහැ අද වාඩිය හෙවනේ
 නිදිනැති රැය පුරා නුඹෙ සුසුමයි ඇසුනේ..
හොර රහසින්ම එක සුවඳක් පැතු පවනේ
 නුඹවත් නැතිවේද හෙට මට සකි සඳුනේ...

 

පලංචියේ...//Post a Comment