ගී තනු 13:ඔබ පිපුනා:කසුන් කල්හාර

0 comments

ගායනය:කසුන් කල්හාර


ඔබ පිපුනා - මගෙ නෙත් රිදෙන මානේ
ඔබ සැලුනා - මගෙ සුසුම් වැල් ගානේ
ඔබ දිලුනා - මේ තරු වැරු අහසේ
ඔබ රැඳුනා - සොඳුරු සිහිනේ

ඔබ පිපුනා...


ආදරේ  මං මේ දකින සිහිනෙට
හතරවට මල් පිපෙන මේ සිහිනෙට
නෙලා ඒ මල් සිහින මේ සිහිනෙට
මටම මා රවටෙනා සිහිනෙට....


ඇසෙන්නේ ඔබ මුමුණනා වදනුයි
දැනෙන්නේ මේ ඔබ එවූ මද පවනයි
වෙලෙන්නේ මා වටේ ඔබේ දෑතයි
සැලෙන්නේ සිත අවදි වේ යයි බයටයි....


Post a Comment