ගී තනනු 10:තොල් පෙති ගාවල බලමුද -අජිත් කුමාරසිරි

1 comments

  ගායනය :අජිත් කුමාරසිරි

 

 

තොල්පෙති ගාවල බලමුද -හිත් හදුනනවද  කියලා

මුහුණ බලාගෙන හිදිමුද -අපි හදුනනවද කියලා

 අතැගිලි අල්ලන් ගනිමුද - අපි හමුවෙනවද කියලා...//

 

රෑ මුළු අහසම ඔබම වෙන්න......

මුළු මහා පොළොවම ඔබම වෙන්න......

ගස් වැල් තරු මල් ඔබම වෙන්න.......

ඔය පෙම්බර හිත මගේම වෙන්න.......

 

තොල්පෙති ගාවල බලමුද -හිත් හදුනනවද  කියලා

මුහුණ බලාගෙන හිදිමුද -අපි හදුනනවද කියලා

 අතැගිලි අල්ලන් ගනිමුද - අපි හමුවෙනවද කියලා

 

දුක් සංකා ටික දුරුව යන්න......

පෙම් බස් වල ටික දුරක් යන්න.......

තනිකම වෙනුවට හවුල් වෙන්න......

ඔය පෙම්බර හිත මගේම වෙන්න......


 

තොල්පෙති ගාවල බලමුද -හිත් හදුනනවද  කියලා

මුහුණ බලාගෙන හිදිමුද -අපි හදුනනවද කියලා

 අතැගිලි අල්ලන් ගනිමුද - අපි හමුවෙනවද කියලා

 

 

 1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete