ගී තනු 12:මගේ මනමාල සුකොමාල -සුරේන්ද්‍ර පෙරේරා

0 comments
ගායනය:සුරේන්ද්‍ර පෙරේරාමගේ මනමාල  සුකුමාල  සුපෙම්වති
නීල ඔය දෑස නිල්මිණි සේම මට දිස්වුණි

ඉන්න ඝන අඳුරේ බැබැලෙන්න සද පෑයූ සේ
ඉන්න මගේ තුරුලේ මට සීත නෑ දැන් ප්‍රියේ

ආදරේ කොයිතරම් සුන්දරයිදෝ කියා
ඔන්න අපි කියමු මුළු ලොවට හඬගා සුදා

මා ලගින්......සැතපිලා...//

ඉන්න මගේ ලෝකෙ මිණිපහන ඔබමයි කියා....//

මගේ මනමාල  සුකුමාල  සුපෙම්වති
නීල ඔය දෑස නිල්මිණි සේම මට දිස්වුණි

ඉන්න ඝන අඳුරේ බැබැලෙන්න සද පෑයූ සේ
ඉන්න මගේ තුරුලේ මට සීත නෑ දැන් ප්‍රියේ

රෑට සඳ කුමරු ඇවිදිල්ල තරු පිරිවරා
ලස්සනයි අහස සැරසිලා තරු රූ රටා

ආදරෙන් ......ලංවෙලා....//
ගන්න මගේ දෑත අපි විඳිමු සැනසුම සදා...//

මගේ මනමාල  සුකුමාල  සුපෙම්වති
නීල ඔය දෑස නිල්මිණි සේම මට දිස්වුණි

ඉන්න ඝන අඳුරේ බැබැලෙන්න සද පෑයූ සේ
ඉන්න මගේ තුරුලේ මට සීත නෑ දැන් ප්‍රියේ.........Post a Comment